قیمت  گل محمدی در سال ۹۵ 

گل تر از5000 تومان  تا 12000 تومان 

گل خشک از25000 تومان  تا 34000 تومان 

غنچه خشک 37000 تومان  تا 48000 تومان 

 قیمت  گل محمدی در سال ۹۷