قیمت  گل محمدی در سال ۹۵ 

گل تر از۵۰۰۰ تومان  تا ۱۲۰۰۰ تومان 

گل خشک از۲۵۰۰۰ تومان  تا ۳۴۰۰۰ تومان 

غنچه خشک ۳۷۰۰۰ تومان  تا ۴۸۰۰۰ تومان 

 قیمت  گل محمدی در سال ۹۷